اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند

1498199334 257 - اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند
اینترنت اشیاء یکپارچگی فناوری ها برای محیط های هوشمند
چکیده اینترنت اشیاء Internet of Things مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و به طور خلاصه فن اوری مدرنی است که در آن برای هر موج ودی (انسان ،حیوان و …